BEZ UZASADNIENIA

Nie wymaga już dzisiaj uzasadnienia, jak decydujące znaczenie dla kształtowania się osobowości człowieka ma okres dzieciństwa oraz że najlepsze rezultaty w pracy z dzieckiem upośledzonym osiąga się przy bardzo wczesnej rewalidacji. W grupie sześciolatków objętych powszechnym obowiązkiem wycho­wania przedszkolnego znajduje się 15 dzieci nie otoczonych żadną opieką przedszkolną (dane te nie są pełne — niekiedy bowiem terenowa admi­nistracja oświatowa nie posiada pełnego rozeznania). Są to dzieci uzna­ne za niezdolne do realizacji obowiązku przedszkolnego ze względu na znaczne kalectwo lub upośledzenie. Wśród ogółu wychowanków placówek wychowania przedszkolnego znajduje się 105 dzieci siedmioletnich, u któ­rych stwierdzono z różnych przyczyn brak dojrzałości do rozpoczęcia nauki w szkole (to znaczy dzieci odroczone od obowiązku szkolnego na wniosek poradni wychowawczo-zawodowych).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!