BUDZENIE ZAUFANIA DO OTOCZENIA

Idzie tu o kształcenie aktywności, budzenie zaufania do otoczenia, postaw he- terocentrycznych itp. Może również wpływać na postawy rodziców i ro­dzeństwa do dziecka, jego usamodzielnienie, usprawnianie fizyczne, kształ­towanie nawyków higienicznych. W tych dziedzinach przenikają się i uzupełniają funkcje nauczyciela i personelu medycznego, głównie zaś pielęgniarki środowiskowej. Szczególne zadania stają przed pedagogiem w dziedzinie interakcji społecznych dziecka. Interakcje społeczne wywierają wpływ na tworze­nie się pojęcia ,,ja”, zrozumienie samych siebie i swego miejsca wśród ludzi, kształtują stosunki wewnątrzrodzinne (J. Rembowski, 1972, s. 5). Dążenie do integralności z określonymi strukturami społecznymi (rodzi­na, grupa zawodowa) jest jedną z najsilniej zakorzenionych dążeń czło­wieka. Utrata zaś integralności stanowi zagrożenie dla jednostki prowa­dzące do izolacji, separacji oraz segregacji (M. Radochoński, 1982, s. 10).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!