CAŁKIEM INNY KSZTAŁT

Zupełnie inaczej kształtuje się problem wychowania dzieci z widocz­nym uszkodzeniem rozwoju psychofizycznego w integracji z grupą ró­wieśniczą w przedszkolu. W statucie placówek wychowania przedszkol­nego (Dz.U. MOiW z roku 1982) czytamy: „Do placówek wychowania przedszkolnego nie mogą być przyjmowane dzieci wymagające odrębne­go trybu życia lub specjalnej indywidualnej opieki (poważne wady fi­zyczne lub upośledzenie umysłowe)”. Aleksander Hulek (1978) zwraca uwagę, że głównym czynnikiem utrudniającym wprowadzenie systemu integracyjnego w szkolnictwie specjalnym są „bariery społeczne”. Przez bariery społeczne rozumie zaś te cechy stosunków społecznych i te czynniki występujące w naszej kul­turze, cywilizacji i organizacji życia, które utrudniają osobom upośle­dzonym osiąganie możliwych dla nich celów i uczestniczenie w życia codziennym i społecznym na równi ze zdrowymi.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!