INTEGRACJA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Upowszechnianie się kształcenia tych osób jako najskuteczniejszej obok samokształcenia, drogi prowadzącej je do maksy­malnego, na własną miarę rozwoju umożliwia im osiąganie owych ce­lów. Ich kształceniu służą także przepisy dotyczące integracji (funkcjo­nalnej) młodocianych niepełnosprawnych z pełnosprawnymi określające rolę instytucji w tym procesie, drugą w kolejności po roli rodziny.Po roku 1981 — Międzynarodowym Roku Inwalidów — ukazał się w naszym kraju akt prawny wysokiej rangi, uchwała Sejmu generalnie regulująca ich uczestnictwo w życiu . W drugim akapicie tej uchwały czytamy zalecenie dla administracji: „Konieczne jest m. in. zapewnienie wzmożonej pomocy pedagogicznej, dostosowanej do charakteru niespraw­ności, pozwalającej na wszechstronny rozwój osobowości, a w stosunku do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży — zapewnienie uczęszczania do powszechnie dostępnych przedszkoli i szkół, zachowując dla dzieci, dla których jest to niezbędne z uwagi na ich upośledzenie, realizowanie obowiązku szkolnego w specjalnych placówkach oświatowo-wychowaw­czych”.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!