INTEGRACJA W WYCHOWANIU

Integracja w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych w grupie ró­wieśniczej w przedszkolach woj. zielonogórskiego dotyczy przede wszyst­kim dzieci z niewielkimi odchyleniami i zaburzeniami w rozwoju psy­choruchowym. W stosunku do tych dzieci przedszkola prowadzą zorga­nizowane działanie profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne i korek­cyjne. Polega ono według założeń programu wychowania przedszkolnego na chronieniu wychowanków przed zagrożeniem fizycznym, psychicz­nym, czuwaniem nad prawidłowym ich rozwojem, bezpieczeństwem i zdrowiem. Przedszkola zmierzają do zapobiegania wszelkiego rodzaju nieprawidłowościom w drodze wczesnego wykrywania i diagnozowania przy pomocy poradni wychowawczo-zawodowych oraz badań bilanso­wych prowadzonych przez służbę zdrowia. Prowadzą jednocześnie pracę korekcyjno-wyrównawczą stosowaną indywidualnie w toku zajęć wy­chowawczych i w pracy zespołowej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!