KONIECZNE UWZGLĘDNIENIE

Również konieczne jest uwzględnienie przez szkołę w pracy pedago­gicznej z rodzicami spraw dotyczących funkcji opiekuńczo-zdrowotnych. Należy uświadomić rodzicom negatywny wpływ, jaki wywiera na po­stępy szkolne dziecka i jego osobowość nieprzestrzeganie zaleceń psycho­loga czy lekarza, szczególnie wobec dziecka chorowitego. Wymaga to jednak zmiany i przestawienia się nauczycieli na ocenianie ucznia nie tylko w aspekcie przyswojenia przez niego wiedzy przedmiotowej, ale przede wszystkim w aspekcie jego aktualnych możliwości psychofizycz­nych i warunków rodzinnych.Ponieważ, jak wykazały badania, u zdecydowanej większości dzieci przewlekle chorych, mających trudności w nauce głównym lub jednym z głównych czynników determinujących te trudności były zaburzenia w tempie i rytmie rozwoju psychoruchowego, wydaje się konieczne obję­cie obowiązkowymi badaniami psychologiczno-pedagogicznymi przynaj­mniej tych uczniów, którzy z powodu rozmaitych schorzeń zostali przez lekarza zakwalifikowani do czynnej opieki dyspanseryjnej.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!