NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE

Niedostosowani społecznie integrują się ze względu na stosunek do pre­ferowanych przez siebie wartości. Uznawana wartość brutalnego stylu życia stawia jednostkę’ wobec specyficznego układu: jednostka—jedno­stka i jednostka—grupa społeczna. Brutalna aktywność rodzi w tym układzie reakcje członków grupy społecznej wobec faktu zagrożenia wartości uznawanych w danym systemie społecznym. I chociaż w nor­malnych warunkach brutalność dezorganizuje interakcje międzyosobnicze, których harmonijny kształt w percepcji członków grupy społecz­nej sam w sobie jest uznawaną wartością, to w grupie podkulturowej wartość brutalności jest czynnikiem integrującym członków takiej gru­py ym bardziej, ze brutalność totalna (w grupach niedostosowanych spo ecznie, w tórych występuje rodzaj niedostosowania społecznego w postaci skrajnej aspołeczności) wyrażająca się w tendencji do użycia siły fizycznej wiąże się z przebiegłymi formami aktywności w celu prze­chytrzenia innych, „wyprowadzenia ich w pole”.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!