OKREŚLENIE SIŁY ZWIĄZKU

Przebadano czterdziestoosobową grupę dzieci głuchych w normie intelektualnej, uczniów klas I—IV ze szkół masowych z terenu Warsza­wy. Krakowa i Szczecina, oraz dla celów porównawczych czterdziesto- osobowę grupę uczniów słyszących z tych samych miast, rówieśników dzieci głuchych. Spośród badanych uczniów głuchych wydzielono trzy podgrupy. Pierwszą stanowili uczniowie usprawniani językowo nie dłu­żej niż 3,5 roku, drugą ci, którzy poddawani byli temu procesowi od do 4,5 roku włącznie, trzecią zaś dzieci usprawniane językowo dłu­żej niż 4,5 roku.Celem badań było określenie siły związku, jaki zachodzi między wcześ­nie podjętymi i systematycznie prowadzonymi ćwiczeniami usprawnia­jącymi język i mowę dzieci głuchych a ich osiągnięciami szkolnymi w za­kresie: poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych z języka polskiego i matematyki,sprawności w czytaniu i pisaniu,komunikatywności i wyrazistości wypowiedzi ustnej, poziomu wykonywania 6 operacji umysłowych (abstrahowanie,uogólnianie, klasyfikowanie, szeregowanie, porównywanie, systematyzo­wanie).

 

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!