ORGANIZACJA BADAŃ

Organizację badań i zakres działania poradni wychowawczo-zawodo- wych w sprawie kwalifikowania dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi do odpowiednich form kształcenia specjalnego i pomocy korekcyjno-wyrównawczej reguluje instrukcja, która stanowi Ze.łącznik do Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 maja 19 75 roku (Dz. Urz. MOiW Nr 7, poz. 66 z dnia 3 lipca ;1975 roku). Od tej pory prowadzenie badań diagnostycznych i wydawanie orzeczeń kwalifikują­cych do różnych form kształcenia specjalnego i pomocy korekcyjno-wy­równawczej spoczęło wyłącznie na barkach poradni wychowawczo-zawo- dowych. Już po kilku latach praca ta dała wyraźne efekty, gdyż z jed­nej strony pomoc korekcyjno-wyrównawcza prowadzona na terenie szkół podstawowych pozwoliła zapobiec nawarstwianiu się trudności w nauce, a z drugiej strony — kompensowaniu deficytów lub ich eliminowaniu, jeżeli miały charakter rozwojowy.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!