PEDAGOGIKA PRACY WOBEC PROBLEMÓW ZAWODOWYCH LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyróżnić można szereg problemów związanych z pracą zawodową ludzi niepełnosprawnych, do których rozwiązania stosowane w pedago­gice pracy mogą okazać się znaczące. Wychodzę z założenia, że korzyst­ną ‚wykładnię tych problemów wyprowadzić można z linii rozwoju za­wodowego pracujących, obejmującej takie procesy, a zarazem etapy roz­woju zawodowego, jak: przygotowanie zawodowe, adaptacja społeczno- -zawodowa, identyfikacja i stabilizacja zawodowa, sukces zawodowy oraz mistrzostwo w zawodzie.Przygotowanie zawodowe ludzi niepełnosprawnych to rzecz nie­mal podstawowa. Chodzi przecież o ludzi o zróżnicowanych, często na­wet o ograniczonych możliwościach włączania ich w bardzo złożony pro­ces przygotowania zawodowego. Dla określonej części zbiorowości ludzi niepełnosprawnych będzie to przygotowanie realizowane w szkołach spe­cjalnych czy też w specjalnych zakładach i ośrodkach.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!