PODTRZYMYWANIE I WZMACNIANIE

Podtrzymywanie i wzmacnianie zdrowia nie jest i nie może być wy­łącznie sprawą specjalistów z zakresu nauk medycznych. Nieodzowne jest współdziałanie ze specjalistami z takich dziedzin jak psychologia i pedagogika. To wspólne działanie na rzecz ochrony zdrowia i prawi­dłowego rozwoju dzieci i młodzieży powinno być podejmowane przede wszystkim w środowisku szkolnym, tym bardziej że po upływie kilku lat stosowania w Polsce nowoczesnej metodyki opieki zdrowotnej nie można nie zauważyć znacznego odsetka dzieci w wieku szkolnym z roz­maitymi odchyleniami od prawidłowego stanu zdrowia. Odsetek ten kształtuje się w granicach 40% do 60% (Wolański, 1979), a w woje­wództwie miejskim krakowskim w 1981 roku wynosił 40% populacji w wieku szkolnym.Powyższy stan implikuje zatem nowe problemy i zadania dla pracy opiekuńczo-wychowawczej i opieki zdrowotnej w szkole, szczególnie wobec uczniów, u których w wyniku badań lekarskich stwierdzono roz­maite schorzenia. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż zdrowie i jego ochro­na jest podstawowym warunkiem pomyślnego przebiegu procesu dy­daktyczno-wychowawczego, a z kolei poczynania pedagogiczne stanowią jeden z istotnych warunków zdrowia.

 

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!