PREFERENCJE STYLÓW

Preferencje tych stylów wyczerpują ogólnie aż 91% wyborów w gru­pie recydywistów i 47% w grupie przestępców jednorazowych. W oma­wianych zatem grupach nieformalnych występujących w grupie formal­nej (grupie wychowawczej) w zakładzie karnym istnieje i daje się w ba­daniach stwierdzić szereg elementów integrujących niedostosowanych, społecznie. Wspólną cechą tych elementów integrujących jest specyficz­ny stosunek członków tych grup podkulturowych do wartości. Zatem procesy integracyjne w tych grupach przebiegają ze względu na sto­sunek do wielu obiegowych wartości. Wynika z tego* praktyczny wnio­sek, że wychowanie resocjalizujące winno przebiegać w zakresie war­tości, resocjalizacja w zakresie wartości, jedną bowiem z charaktery­stycznych cech każdej podkultury jest specyficzny system wartości.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!