PROBLEMATYKA WYBORU KSZTAŁCENIA

Problematyka wyboru kształcenia ponadpodstawowego, przygotowa- nia zawodowego itd. przez młodzież w normie jest ciągle przedmiotem badan pedagogów, psychologów i socjologów, czego dowodem są liczne publikacje naukowe, konferencje, sesje i sympozja. Zagadnienia te w znacznie mniejszym zakresie są podejmowane w badaniach nad mło­dzieżą niepełnosprawną ze szkół masowych — dotyczy to uczniów z róż­nych grup dyspanseryjnych, zarejestrowanych przez lekarzy w kartach zdrowia uczniów, przy czym zwraca uwagę fakt, że jest ich znaczna licz­ba, jak: wynika z badań ponad 20% ogółu populacji uczniów w wieku 7—15 lat?Dlatego między innymi podjęto w ramach problemu węzłowego w In­stytucie Pedagogiki i Psychologii WSP w Rzeszowie tematykę badań w zakresie orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego dla mło­dzieży niepełnosprawnej. Do tych badań włączono wojewódzkie i rejo­nowe poradnie wychowawczo-zawodowe z naszego rejonu, a także czę­ściowo magistrantów studiów dziennych i zaocznych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!