PROBLEMATYKA WYCHOWANIA

Problematyka wychowania resocjalizującego koncentruje się wokół: całokształtu sytuacji życiowej jednostki — potencjalnego przestępcy bądź. sytuacji prognozującej zachowanie paraprzestępcze bądź inne dewiacyj­ne; ograniczania bądź eliminowania z sytuacji życiowej wychowanka czynników-zmiennych niezależnych, determinujących zachowania para­przestępcze lub przestępcze; dopomagania wychowankom w procesie kształtowania ich osobowości przez dobór odpowiednich celów życiowych, środków służących do realizacji tych celów, w rozwijaniu właściwego stosunku do siebie i innych ludzi, internalizowania prospołecznych war­tości i kształtowania ich orientacji wartościującej; wreszcie wokół pro­blematyki zapobiegania przez specjalistę następstwom stwierdzonych zjawisk niedostosowania społecznego i zaburzeń w zachowaniu, proble­matyki oddziaływania socjalizującego nie tylko przy zastosowaniu bez­pośredniego wpływu doradcy w „interakcji poradnianej”, lecz przy stwor rzeniu sytuacji, w której mogą funkcjonować mechanizmy identyfikacji naśladownictwa wartości prospołecznych.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!