ROLA SZKOŁY I RODZINY

Badani nauczyciele, za podsta­wowe formy poradnictwa uznali pogadanki i rozmowy, gazetki i gro­madzenie materiałów zawodoznawczych przez samych uczniów. Należy stwierdzić, ze w stosunku do uczniów niepełnosprawnych prawie zupeł­nie me stosowano odrębnych form pracy, wskazywano jedynie sporadycz­nie na indywidualne rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami. Poradnie wychowawczo-zawodowe wskazywały w większości, że współpraca ze szkołą i rodzicami w zakresie pomocy uczniom niepełnosprawnym pole­gała na indywidualnej poradzie co do możliwości kształcenia oraz wy­boru stosownej szkoły i zawodu. W hierarchii miejsca instytucji i osób znaczących w podejmowaniu decyzji, a także tworzenia warunków dal­szego zdobywania zawodu przez uczniów niepełnosprawnych w kolejno­ści miejsca zajmują: rodzice, lekarz, pedagog—psycholog, nauczyciel i in­ne osoby (koledzy, znajomi).

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!