SKIEROWANIE ANKIET

Ankiety (skierowane do nau­czycieli) miały na celu poznanie stosunku respondentów do uczniów od­chylonych od normy i ich kształcenia integracyjnego. Testy wykorzy­stano do określenia efektów nauczania języka polskiego i matematyki uczniów upośledzonych umysłowo z klas drugich i siódmych. W bada­niach posłużono1 się narzędziami pomiaru zaproponowanymi przez IPS Zakładu Szkolnictwa Specjalnego dla kl. II (testy, arkusze całodziennych obserwacji) oraz skonstruowano własne sprawdziany dla klasy VII. Dane zebrane w trakcie realizacji wymienionych technik weryfikowano i uzu­pełniano drogą obserwacji.Zadaniem zbiorczych szkół gminnych jest osiągnięcie zbliżonych efek­tów dydaktycznych i wychowawczych w mieście i na wsi oraz zapew­nienie młodzieży równych szans zdobywania wiedzy i zaspokajania aspiracji życiowych. Fakt, że klasy specjalne stanowią tylko, element wiel­kiego organizmu jakim jest zbiorcza szkoła gminna, nakierowanego g ownie na kształcenie dzieci pełnosprawnych, budzi uzasadnione obawy czy klasy te mają odpowiednie warunki do realizacji swoich celów i zadań.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!