ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Opisane niedomagania w funkcjonowaniu klas specjalnych rzutowały niejednokrotnie na atmo­sferę, jaka tworzyła się wokół tych klas. Rozgoryczenie nauczycieli, nie­chęć rodziców do współpracy, konflikty między młodzieżą z klas spe­cjalnych i normalnych to najczęstsze manifestacje zaistniałej sytuacji.Środki dydaktyczne z uwagi na swoje rozliczne funkcje (ilustracyj­ne, kształcące, wychowawczo-motywacyjne, kontrolujące, sterujące) sta­nowią olbrzymią pomoc w wyrównywaniu braków uczniów upośledzo­nych umysłowo. Autorów zainteresował problem wyposażenia badanych zbiorczych szkół gminnych i szkół specjalnych w Szczecinie w niektóre zestawy środków, a mianowicie: audiowizualnych, nagrań radiowych i te­lewizyjnych, wyposażenie w materiały dydaktyczne oraz sprzęt dodatko­wy i części zamienne.Badania wykazały, że zbiorcze szkoły gminne posiadają dobre wy­posażenie w środki i sprzęt audiowizualny.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!