SZCZEGÓLNE AKCENTOWANIE

Szcze­gólnie akcentowano je w odniesieniu do przedmiotów ścisłych, jak: mate­matyka, fizyka, chemia, w mniejszym stopniu notowano trudności w nau­ce biologii, historii i języka polskiego. Jako przyczyny ogólnych trudno­ści w nauce badane dzieci wymieniały najczęściej:atmosfera wychowawcza decydują o nastawieniu dziecka do nauki. Po­stanowiono zatem zbadać, w jakim stopniu odrębność funkcji i systemu organizacyjnego w szkołach masowych i szkołach terapeutycznych może mieć wpływ na pozytywny lub negatywny stosunek do nauki szkolnej.Z rozkładu danych wynika zróżnicowany stosunek badanych dzieci do nauki w zależności od typu szkoły i rodzaju schorzenia. Wyraźna jest tendencja wzrostu pozytywnego nastawienia do nauki w szkołach sana­toryjnych. Znaczna ilość badanych — 165 osób (68,7% ogółu) stwierdza, że w szkole macierzystej uczy się pod przymusem i niechętnie, o nauce w szkole sanatoryjnej taką opinię wyraża 38 dzieci — 15,8% ogółu. Większość dzieci — 202 osoby (84,2% ogółu) twierdzi, że uczy się chęt­niej w szkole sanatoryjnej, w szkole macierzystej jako pozytywny swój stosunek do nauki ocenia 75 uczniów, 31,2% ogółu.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!