UCZĘSZCZAJĄC NA SZKOLENIA

Ponadto, co podkreślali sami nauczyciele, uczęszczając na rozmaite szkolenia nie byli zapoznawani z problematyką wychowania zdrowotne­go, a w szczególności z zagadnieniami opieki zdrowotnej oraz wpływem rozmaitych schorzeń na rozwój psychofizyczny ucznia.Nie stwierdzono również, aby powyższe zagadnienia były przedmio­tem dyskusji podczas prelekcji dla rodziców.Z analizy zebranego materiału wynika, że w badanych szkołach obo­wiązujący system opieki zdrowotnej nad uczniami dający podstawy do podejmowania w zwykłym środowisku szkolnym systematycznych dzia­łań profilaktyczno-korekcyjnych, szczególnie wobec dzieci chorowitych, nie był realizowany.Stwierdzono brak wczesnej, specjalistycznej oraz systematycznej i in­terdyscyplinarnej pomocy ze strony ludzi profesjonalnie odpowiedzial­nych za współtworzenie warunków\ do prawidłowego, dostosowanego do możliwości psychofizycznych jednostki procesu rozwoju i wychowania.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!