W INNYCH DZIEDZINACH

W innych dziedzinach działań realizowanych na rzecz uczniów odno­towano m. in.:troskę o zaspokojenie potrzeb życiowych dzieci i młodzieży (w sfe­rze świadczeń socjalnych uczniowie klas specjalnych i powszechnych traktowani są jako równoprawni, a niekiedy nawet przyznaje się sto­sowne preferencje niepełnosprawnym),brak systematyczności w diagnozowaniu potrzeb zdrowotnych i weryfikowaniu orzeczeń o poziomie rozwoju uczniów,niedostatek (lub nawet całkowity brak) opieki nad uczniami z nie­których grup dyspanseryjnych,nieadekwatność zakresu działalności korekcyjno-wyrównawczej do istniejących w tym względzie potrzeb.W sferze współdziałania ze środowiskiem stwierdzono z kolei m. in.:znaczący udział społeczności lokalnych w realizacji procesów opie­kuńczo-wychowawczych, ale równocześniecałkowity brak udziału rodziców dzieci niepełnosprawnych w rea­lizowanych formach współpracy (w tym brak ich reprezentacji w komi­tetach rodzicielskich),koncentrację współpracy na skądinąd ważnych, ale nie zawsze najtrudniejszych problemach opiekuńczo-wychowawczych, dalece niewystarczające współdziałanie szkół z instytucjami dia­gnostyczno-terapeutycznymi.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!