W KLASIE SZKOLNEJ

Według M. Pilkiewieza co 5 ucznia w kla­sie szkolnej można uznać za odrzucanego. Z tendencją tą w przybliże­niu zgodny jest odsetek uczniów odrzucanych w grupie osób z chorobą reumatyczną. W grupie natomiast uczniów upośledzonych umysłowo od­setek uczniów odrzucanych jest trzykrotnie wyższy. W pozostałych gru­pach uczniów (z upośledzeniem fizycznym i chorobą reumatyczną) od­setek osób odrzucanych kształtuje się bardzo korzystnie, tzn. poniżej wskaźników ujętych w ustaleniach M. Pilkiewicza.Na podstawie przedstawionej analizy i oceny rozkładu pozycji spo­łecznych na Skali Akceptacji zajętych przez, uczniów niepełnosprawnych w grupach uczniów klas normalnych można wyłonić następujące ten­dencje charakteryzujące ten rozkład:Rozkład pozycji społecznych zajętych przez uczniów niepełno­sprawnych charakteryzuje wysoce zróżnicowana rozpiętość wyników uzy­skanych przez poszczególne grupy tych uczniów w obrębie pięciu kate­gorii pozycji.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!