Z ANALIZY MATERIAŁU

Z analizy materiału badawczego wynika, że problematyka orientacji zawodowej dla młodzieży niepełnosprawnej jest bardzo złożona. W toku badań ujawniono całe zespoły ogniw — czynników we wzajemnym po­wiązaniu i o różnym znaczeniu dla procesu orientacji zawodowej. Zatem istnieje konieczność dalszych pogłębionych badań tej problematyki, a na tym tle korygowanie praktyki społecznej i opracowywanie nowych kon­cepcji dla praktyki (selekcji różnicującej, wymiany informacji, zmian strukturalnych w poradnictwie) i ciągłości opieki psychologiczno-pedago­gicznej i lekarskiej nad uczniem niepełnosprawnym. Należałoby w pełni zająć się wdrożeniem zarządzenia ministra oświa­ty i wychowania, dotyczącego funkcjonowania w szkołach systemu orien­tacji i poradnictwa zawodowego. Należy przewidzieć na ten cel odpo­wiednie środki finansowe.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!