Z DOŚWIADCZEŃ

Z doświadczeń ostatniego roku wynika, że jest to praca wyjątkowo trudna i w wielu wypadkach dająca niewspółmiernie małe efekty w porównaniu do wkładu pracy nauczyciela. Dlatego rzeczywiście nie wystarczy tu tylko- dyplom nau­czyciela specjalisty, trzeba mieć także cierpliwość i wiarę człowieka dobrej woli, biorącego na siebie zadania opieki społecznej rozumianej i przeżywanej jako posłannictwo. Uzupełnieniem istniejących Zarządzeń Ministra Oświaty i Wychowa­nia odnośnie do kształcenia specjalnego są Wytyczne MOiW z dnia 24 października 1983 roku w sprawie organizacji zajęć z uczniami realizu­jącymi obowiązek szkolny w szkole podstawowej, a zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego. Z powodu braku miejsc w szkołach specjal­nych szkoła macierzysta jest zobowiązana na swoim terenie stworzyć możliwości realizacji obowiązku szkolnego w trybie zajęć zindywidualizo­wanych. Jest to jedna z form kształcenia specjalnego w integracji z nau­czaniem normalnym, to znaczy, że nauka odbywa się w klasie, w gronie rówieśników, bez odrywania od środowiska rodzinnego, ale oparta na in­dywidualnych metodach dydaktyczno-wychowawczych, a w miarę potrzeb powinna być udzielana pomoc indywidualna poza lekcjami bąd;c w ra­mach zespołu korekcyjno-wyrównawczego.

Witaj! Nazywam się Ewa Gocławka z zawodu jestem plastykiem, ale bardzo interesuję się modą. Na blogu znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody, stylizacji i urody. Jeśli interesuje Cie taka tematyka zapraszam do pozostania dłużej na moim serwisie!